Verksamhet & pedagogik

Vi ser naturen som en självklar del av verksamheten och ett viktigt rum för lärande och utveckling. Genom att följa barnens intressen och frågor lär vi tillsammans med dem, vi är medforskande och barnen tillåts få undersöka och vara nyfikna.

Vi arbetar utifrån barnens intressen och nyfikenhet och vi skapar olika projekt tillsammans med barnen. I verksamheten är lärmiljön en betydande faktor för barns utveckling och lärande. Vi arbetar med att förändra och förnya miljön efter barngruppens behov och intressen. Tanken är att miljön ska vara lockande, utforskande och inbjuda barnen till lek. Under dagarna delas barnen in i mindre grupper under flera tillfällen på en dag.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärprocesser och hjälpa barnen att diskutera och reflektera över sitt lärande. Genom att dokumentera barnens lärande får vi möjlighet att tillsammans med barnen reflektera över barnens kunskapande och vilka nya utmaningar vi kan erbjuda för att ytterligare utmana lärandet. Familjerna får möjlighet att bli delaktiga i det egna barnets lärande och vad barnet gör tillsammans med andra genom dokumentation på avdelningar, muntligt vid hämtning av barnet samt digitalt via Unikum.

Vi arbetar i enlighet med förskolans läroplan (Lpfö18), skollagen och barnkonventionen.

Uppdaterad: