Verksamhet & pedagogik

Vi ser leken och lärandet som ett och det ger möjlighet för barnen att lära under lustfyllda omständigheter. Vi arbetar i projekt med barnen, efter deras intressen och efter vad de är nyfikna på. Genom att följa barnens intressen och frågor så lär vi tillsammans med dem, vi är medforskande och barnen tillåts få undersöka och vara nyfikna.

Vi arbetar i enlighet med förskolans läroplan (Lpfö 98 reviderad -10) med fokus på våra ledord från vår värdgrund; trygghet, delaktighet, glädje och respekt. Alla barn ska ha samma möjligheter hos oss och därför möter vi dem med ett normkritiskt förhållningssätt. Alla är lika värda och ska ges samma möjligheter oavsett kön/ålder/etnisk tillhörighet/sexuell läggning/funktionalitet/könsidentitet eller könsuttyck/religion eller annan trosuppfattning.
För att synliggöra barnens lärprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Genom att dokumentera barnens lärande får vi möjlighet att tillsammans med barnen reflektera över barnens kunskapande och vilka nya utmaningar vi kan erbjuda för att ytterligare utmana lärandet.