Verksamhet & pedagogik

Vi ser naturen som en självklar del av verksamheten. För oss är naturen ett rum att bara få vara i och njuta av och även ett viktigt rum för lärande och utveckling. Vi tror på att tidiga möten med naturen är grunden för ett medvetande för hållbar utveckling. Vi ser även leken och lärandet som ett och där barn ges möjlighet att lära under lustfyllda förhållanden. Vi arbetar utifrån barnens intressen och nyfikenhet, vi skapar projekt med barnen. Genom att följa barnens intressen och frågor lär vi tillsammans med dem, vi är medforskande och barnen tillåts få undersöka och vara nyfikna.

Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens lärprocesser, vi dokumenterar på gruppnivå men även på individnivå inför utvecklingssamtalen. Genom att dokumentera barnens lärande får vi möjlighet att tillsammans med barnen reflektera över barnens kunskapande och vilka nya utmaningar vi kan erbjuda för att ytterligare utmana lärandet.

Vi arbetar i enlighet med förskolans läroplan (Lpfö18) med fokus på våra ledord från vår värdegrund; trygghet, delaktighet, glädje och respekt. Alla barn ska ha samma möjligheter hos oss och därför möter vi dem med ett normkritiskt förhållningssätt. Alla är lika värda och ska ges samma möjligheter oavsett kön/ålder/etnisk tillhörighet/sexuell läggning/funktionalitet/könsidentitet eller könsuttyck/religion eller annan trosuppfattning.

Uppdaterad: