Matematik

Genom barnens delaktighet i de vardagliga situationerna uppmuntras de till att uttrycka sig, tänka och reflektera matematiskt. I de flesta rum på våra avdelningar har vi material som inbjuder till en kombination av lek och matematik. Barnen bygger och konstruerar mycket och på många olika sätt, i samband med detta uppstår matematiska diskussioner där de får undersöka, reflektera och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Barnen är mycket ute i naturen och leker och där tar vi tillvara på barnens lek för att kunna utveckla förståelsen för matematik.

Yngre barn

Matematik blir en naturlig del i barnens vardag genom att vi pedagoger använder oss av ett matematiskt språk. De får en första introduktion genom samtal och upplevelser av matematiska begrepp som: volym, rumsuppfattning, mängd, antal, mönster, ordning och storlek.

Äldre barn

Med de äldre barnen går vi djupare in på matematiska begrepp och förståelsen för dessa. Vi utmanar barnen genom att lyfta problemställningar och de erbjuds då en möjlighet att undersöka, diskutera och samtala matematiskt mellan varandra. Vi ser att de äldre barnen utvecklar sitt matematiska språk och utmanar dem då att använda sig av olika begrepp på ett adekvat sätt kopplat till vardagssituationerna.

 

Uppdaterad: