Likabehandling

Likabehandling och normkritiskt förhållningssätt

För att skapa en trygg miljö för barnen där alla ska känna sig delaktiga och välkomna arbetar vi normkritiskt och med vår värdegrund som grunden i allt vi gör. Det betyder att vi ser till den egna individen och ger alla barn samma möjligheter att utvecklas. Vi tar vara på vardagliga situationer där vi samtalar med barnen kring etik och värdegrund. Vi har med oss detta förhållningssätt när vi planerar våra lärmiljöer och även när vi inhandlar material. Till exempel så väljer vi att låna böcker som ska representera en mångfald.
För att motarbeta och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling så har vi utformat en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det är ett dokument som vi arbetar aktivt med och som hjälper oss att arbeta förebyggande genom att dela in barnen i mindre grupper, att vi pedagoger alltid cirkulerar bland barnen på gården, att vi diskuterar/reflekterar över vår barnsyn mm. Där finns också rutiner för hur vi ska gå tillväga om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling uppstått.

Uppdaterad: